Slider ABB Farm

Chào mào vàng “Hoàng Mào”

Chim bố
Thả Aviary: 01/11/2020
Chim mẹ
Thả Aviary: 15/08/2020

    Đăng ký tham quan Aviary này!