Nhập trại ABB Farm: Chào mào đen hàng hiếm

Đây là cá thể rất hiếm với đặc điểm toàn thân đen. Chỉ có yếm và má trắng.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm