Nhập trại ABB Farm: Chào mào đen hàng hiếm

Đây là cá thể rất hiếm với đặc điểm toàn thân đen. Chỉ có yếm và má trắng.

Slider ABB Farm