Nhập trại ABB Farm: Chào mào núi đột biến (Hoàng Mào)

Đây là dòng chim quí đã được ABB Farm nhập trại làm giống phát triển.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm