Chào mào Xám Top tại ABB Farm có đặc điểm gì?

ABB Farm là trại chim tập trung vào các dòng chào mào đột biến của Châu Á. Trong đó, ABB Farm không ngừng sưu tầm các loại mới cũng như mua các giống quí từ các trại Lớn và Uy tín. Năm 2020, ABB Farm đã được PST Farm chia sẻ nguồn gen Chào mào Xám Top để làm giống phát triển.

Chào mào Xám Top tại ABB Farm có những đặc điểm rất dễ nhận ra:

1. Màu lông xám rất sáng và đều

2. Chân, mỏ có màu ngà

3. Viền mắt có mí lửa đẹp

Nguồn: ABB Farm

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm