Nhập trại ABB Farm: Chào mào “Nữ Hoàng” đầu trắng, đuôi trắng

Đây là dòng chào mào đang hot vì số lượng rất ít. Và lai ghép ra rất khó.

Slider ABB Farm