Nhập trại ABB Farm: Chào mào “Nữ Hoàng” đầu trắng, đuôi trắng

Đây là dòng chào mào đang hot vì số lượng rất ít. Và lai ghép ra rất khó.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm