Nhập trại ABB Farm: Hoành hoạch vàng mắt đỏ Ruby

Đây là cá thể chim mái. Hoành hoạch vàng đột biến với cặp mắt đỏ đẹp. Chim để phát triển

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm