Nhập trại ABB Farm: Hoành hoạch vàng mắt đỏ Ruby

Đây là cá thể chim mái. Hoành hoạch vàng đột biến với cặp mắt đỏ đẹp. Chim để phát triển

Slider ABB Farm