Xuất trại ABB Farm: Chào mào mặt đen, yếm đậm đi Nha Trang

Đây là loại chào mào đặc biệt được phát triển bởi ABB Farm. Chim có bộ to, mặt ngầu và sẽ hứa hẹn là các CB trong tương lai.

Sản phẩm bạn vừa xem

Slider ABB Farm